Privacy by Design Foundation

IRMA in detail

Op deze pagina worden de ideeën achter het IRMA systeem beschreven en wordt ook uiteengezet hoe het systeem werkt en is opgezet. De volgende onderwerpen komen achtereenvolgens aan bod.

 1. Waar gaat IRMA eigenlijk over?
 2. Waarom zou u attributen willen gebruiken in plaats van identiteiten?
 3. Hoe kom ik aan attributen en hoe gebruik ik ze?
 4. Hoe verschilt IRMA van andere authenticatie systemen als idensys en iDIN?
 5. Wat zit er bij IRMA onder de motorkap?
 6. Wat zijn attribuut-gebaseerde handtekeningen?
 7. Wat zijn de nadelen van IRMA?
 8. Hoe kan ik meedoen of bijdragen?

Deze vragen zullen hieronder een voor een beantwoord worden.

1. Waar gaat IRMA eigenlijk over?

Wanneer u een fles whisky koopt moet u volgens de wet bewijzen dat u ouder dan 18 bent. U hoeft echter niet te vertellen wie u bent. Enkel deze persoonlijke eigenschap, dat u ouder dan 18 bent, is genoeg voor de whisky aankoop. Zulke persoonlijke eigenschappen worden attributen genoemd.

IRMA is de naam voor een systeem dat precies dit doet. IRMA staat voor: I Reveal My Attributes. IRMA stelt u in staat om online, via uw mobiele telefoon, bepaalde attributen van u zelf wel te laten zien (“ouder dan 18”), maar ook om andere attributen juist niet te laten zien (uw naam of telefoonnummer). IRMA beschermt daarmee uw privacy. Deze privacy-bescherming zit ingebakken in het systeem, en wordt daarom ook privacy by design genoemd. In de meeste recente nationale en Europese wetgeving wordt privacy by design vereist voor nieuwe ICT-systemen.

Naast intrinsieke privacy-bescherming biedt IRMA ook bescherming tegen identiteitsfraude: als uw bankrekeningnummer of geboortedatum niet genoemd worden, kunnen ze ook niet misbruikt worden.

Hieronder staat een lijstje attributen die nuttig kunnen zijn, bijvoorbeeld bij een webwinkel, bij de overheid, op een webforum, bij een bank, enz.

 • Ik ben een student (of een gepensioneerde)
 • Ik ben ouder dan 12 (of 16, of 18, of 21, of 65)
 • Ik ben jonger dan 12 (of …)
 • Mijn nationaliteit is …
 • Mijn geslacht is …
 • Mijn banknummer is …
 • Mijn huisadres is …
 • Mijn voor/achternaam is …
 • Mijn burgerservicenummer (BSN) is …
 • Mijn verzekeringsnummer is …
 • Mijn email adres is …
 • Mijn mobiele nummer is …
 • Mijn klantenkaart van bedrijf X heeft status brons / zilver / goud
 • Mijn treinabonnement is eerste / tweede klas
 • etc. etc.

Sommige van deze attributen zijn uniek-bepalend, zoals uw BSN: er hoort een unieke persoon bij. Maar sommige andere attributen kunnen anoniem gebruikt worden, zonder dat daarbij bekend wordt om wie het precies gaat. Deze niet-identificerende attributen gelden voor meerdere mensen.

Attributen vormen een natuurlijke manier om bepaalde aspecten van uzelf te verbergen en anderen juist te laten zien. Er zijn heel veel scenario’s waarin attributen precies die informatie leveren die nodig zijn voor een transactie.

 • Als u mee wil doen met een online chat-box voor minderjarigen, moet u aantonen dat u jonger bent dan 15, bijvoorbeeld. Of als u mee wil doen in een online discussie groep van mensen met een bepaalde gevoelige ziekte, kan deze ziekte een attribuut zijn dat anoniem toegang geeft tot de groep.
 • Wanneer u een gewelddadige game/video/boek online wil kopen moet u bewijzen dat u ouder dan 16 bent, of misschien zelfs ouder dan 18.
 • Als u het “student” attribuut heeft kunt u bijvoorbeeld korting krijgen bij de kapper; en als u het “gehandicapt” attribuut van een bepaalde soort heeft, hebt u recht op speciaal vervoer.
 • Als u online iets wil kopen moet u uw adres voor de bezorging. Eventuele korting kunt u krijgen via een lidmaatschapsattribuut van de webwinkel. En eventueel moet u een leeftijdsattribuut laten zien als uw aankoop niet voor minderjarigen is. (We nemen even aan dat betaling via iDeal gaat, waarvoor de webwinkel geen bankrekeningnummer nodig heeft.)

Kortom: IRMA gaat over attribuut-gebaseerde authenticatie: u bewijst niet zozeer wie u bent, maar wat u bent. Dat is heel natuurlijk en intuïtief. Als u een arts in het ziekenhuis bezoekt wilt u diens naam misschien weten voor de communicatie, maar een veel belangrijker attribuut is dat de betreffende persoon daadwerkelijk arts is. In de niet-digitale wereld vertrouwen we erg op de context: de persoon draagt een witte jas en ontvangt u in een werkkamer in een ziekenhuis. Dat geeft vertrouwen. Maar in de online wereld ontbreekt een dergelijke context (of is die makkelijk te vervalsen) en moeten we attributen als in IRMA gebruiken voor betrouwbare omgang.

Naar boven

2. Waarom zou u attributen willen gebruiken in plaats van identiteiten?

Kortweg: attributen beschermen u en stellen u in staat om veel dingen te doen.

Via een uniek persoonsnummer, zoals een paspoort nummer of een burger service nummer (BSN), kunnen mensen in veel verschillende situaties herkend worden en kunnen al hun handelingen in die situaties aan elkaar gekoppeld worden. Dit heeft veel voordelen, bijvoorbeeld bij publieke dienstverlening. Maar het kan ook serieuze nadelen hebben, vooral wanneer dat unieke persoonsnummer door een ander misbruikt wordt. Dit heet identiteitsfraude, en is een van de grootste plagen van het digitale tijdperk.

Wanneer u in plaats van unieke persoonsnummers anonieme attributen gebruikt voor een transactie, dan speelt uw identiteit helemaal geen rol en kan daarom ook niet gestolen worden. In die zin bieden attributen bescherming.

Het gebruik van attributen in plaats van identiteiten heeft nog meer voordelen.

 • Het is privacy-vriendelijk vanwege data-minimalisatie. Alleen die attributen die relevant en noodzakelijk zijn voor een transactie hoeven onthuld te worden.
 • Het voorkomt het onderling koppelen van verschillende transacties, zolang daar geen uniek-identificerende attributen voor nodig zijn. Daarmee wordt openlijk of stiekem profileren tegengegaan, en alles wat daarmee samenhangt, zoals prijsdifferentiatie (de prijs die u moet betalen hangt af van het profiel dat van u opgebouwd is).
 • Het is flexibel en past in veel verschillende situaties.
 • Het geeft de gebruiker, in ieder geval bij IRMA, werkelijke controle en zicht op wie welke gegevens vraagt!

In veel digitaliseringsprojecten in de afgelopen tientallen jaren zijn attributen uit het dagelijkse leven vervangen door vaste digitale identiteiten. Een voorbeeld is de OV-chipkaart. Traditioneel voldeed een papieren kaartje voor de bus of trein. Daarmee kon je anoniem reizen, zonder dat centraal vastgelegd werd waarheen u zoal reist en zonder dat al uw verschillende reizen onderling gekoppeld konden worden. Nu moet u uw identiteit onthullen om te reizen via het unieke nummer van een OV-chipkaart. Via zulke kaarten kunnen al uw reizen bijgehouden en gekoppeld worden, gebruikt worden voor marketing doeleinden, en mogelijk openbaar worden door een hack of door slordigheid. Anonieme OV-chipkaarten bieden weinig bescherming, omdat bij herstel van een fout of geld-teruggave van een verlopen kaart u toch uw identiteit moet onthullen. Daarmee wordt er een koppeling gelegd tussen u en al uw eerdere reizen, waarvan u dacht dat ze anoniem waren.

Attribuut-gebaseerde systemen brengen de traditionele bescherming en flexibiliteit voor een deel weer terug. Daarnaast bieden ze bescherming tegen de eventuele nare gevolgen van totale anonimiteit, omdat u kunt eisen dat deelnemers toch iets van zichzelf onthullen, bijvoorbeeld dat ze vrouw zijn of onder de 12, in discussiegroepen speciaal voor vrouwen of voor kinderen.

Naar boven

3. Hoe kom ik aan attributen en hoe gebruik ik ze?

In het IRMA eco-systeem worden uw persoonlijke attributen opgeslagen in de IRMA app op uw eigen telefoon (of tablet). De app heeft een eigen PIN die nodig is voor het gebruik. Die PIN moet er voor zorgen dat niemand anders uw attributen in de app kan gebruiken, en zich daarmee als u voor kan doen. Natuurlijk is het goed als uw telefoon een eigen inlog patroon of code heeft. Maar daarbovenop heeft de IRMA app nog weer een eigen PIN, net zo als de verschillende apps voor mobiel bankieren een eigen PIN hebben.

Attributen die voor u gelden kun je downloaden in uw IRMA app op uw telefoon. Dat kan via het web, bijvoorbeeld door het scannen van een QR-code, maar dat kan ook ter plekke, bijvoorbeeld aan een balie. De organisatie die attributen uitgeeft heet een attribuut uitgever of gewoon een uitgever (in het engels: issuer). Er zouden verschillende attribuut uitgevers kunnen zijn, zoals:

 • de nationale overheid, of een gemeente, voor attributen als: naam, adres, geboortedatum, BSN, rijbevoegdheid, categorie van inkomen, etc.
 • banken en verzekeringsmaatschappijen, voor attributen als: bank- en verzekeringsnummers, soort van verzekering, etc.
 • internet service providers en telecom operators, voor: email-adressen, telefoonnummers en IP-nummers
 • de Facebook’s / Google’s / Apple’s van deze wereld, voor login gegevens
 • grote of kleine webshops, voor eigen klantenkaarten met bijbehorende status, coupons, etc.
 • bedrijven en andere organisaties, voor attributen ten behoeve van verfijnde rol-gebaseerde toegangscontrole
 • ziekenhuizen en andere gezondheidsinstellingen, voor regulering van toegang niet alleen voor het eigen personeel, maar ook voor patiënten
 • militaire organisaties, voor al hun verschillende rangen, compartimentalisaties, en leden van special forces van wie identificerende gegevens niet onthuld worden
 • etc.

Op dit moment wordt IRMA helaas nog niet zo breed geaccepteerd en ondersteund dat al deze partijen zulke attributen ook daadwerkelijk uitgeven. Maar sommigen van hen kijken wel serieus naar de mogelijkheden.

Als u als IRMA gebruiker een attribuut wilt ontvangen van zo’n uitgever moet u zich eerst op een of andere wijze authenticeren (bewijzen wie u bent). Vervolgens kan de uitgever bij u horende attributen in het eigen systeem opzoeken en aan jouw IRMA app geven, voorzien van een digitale handtekening. Concreet: om de attributen van uw bank in uw IRMA app te krijgen moet u eerst inloggen bij uw bank.

Als uw IRMA app eenmaal een paar attributen heeft kunt u die gaan gebruiken voor transacties. In zulke transacties zal een andere partij (denk aan een webshop) bijvoorbeeld vragen wat uw adres (attribuut) is. Nadat u daar in de IRMA app expliciet toestemming gegeven heeft wordt dit attribuut door de app aan de webshop getoond. Via cryptografische berekeningen kan de webshop controleren dat het attribuut echt is (en niet verlopen), en ook dat het echt bij u hoort (of eigenlijk: bij uw telefoon). Deze vragende partij, die attributen van u wil zien, wordt ook wel de controleur genoemd.

Deze controleurs moeten in de IRMA app duidelijk laten zien om welke attributen ze vragen. U, als gebruiker moet expliciet toestemming geven voor het vrijgeven van die attributen. Zo ziet u steeds duidelijk wie wat van u wil weten. De IRMA app houdt een log bij zodat u later nog kunt zien welke controleur wat gevraagd heeft en wat u heeft laten zien. Als er controleurs zijn die buitenproportioneel veel informatie vragen voor een simpele transactie kunt u daarover ook een klacht indienen, met die IRMA loggegevens in de hand, bijvoorbeeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Attributen zijn voorzien van een digitale handtekening van de uitgever. Daarmee kan de attribuut controleur de echtheid en de herkomst controleren. Attributen hebben ook een geldigheidsdatum. Als die verlopen is moeten attributen door de gebruiker ververst worden, door opnieuw naar de uitgever te gaan. Dat werkt net als bij een paspoort, identiteitskaart, of rijbewijs: op een goed moment is het verlopen, en heeft u een nieuwe nodig. Het verversen van IRMA attributen is echter veel makkelijker: dat kan gewoon online.

De onderstaande drie plaatjes geven een schematisch overzicht, eerst van het downloaden van attributen bij een uitgever, en vervolgens van het gebruik bij verschillende webwinkels.


IRMA uitgever


IRMA gebruik


IRMA gebruik


Dit downloaden en tonen van attributen is een natuurlijke vorm van modern ‘identity management’. Dit soort “regie op gegevens” of “personal data management” lijkt een beetje op het installeren, beheren en verwijderen van de verschillende apps op een telefoon of tablet.

Naar boven

4. Hoe verschilt IRMA van andere authenticatie systemen als idensys en iDIN?

IRMA is wezenlijk verschillend van andere identity management systemen zoals idensys of iDIN. IRMA heeft een decentrale architectuur. Uw attributen zijn alleen bij u op de telefoon opgeslagen, en niet centraal op de computer van een of andere “identity broker”. Wanneer u wilt bewijzen dat u ouder dan 18 bent tegenover een webshop doet u dat met IRMA rechtstreeks met die webshop, zonder tussenkomst van een “makelaar” of een “broker” of wie dan ook die hier niks mee te maken heeft. Door deze decentrale architectuur van IRMA kan dus niet door derde partijen bijgehouden worden:

 • welke attributen u heeft
 • waar u die gebruikt
 • wanneer u die gebruikt.

Op deze manier biedt IRMA optimale privacy-bescherming, by design.

Ter vergelijking: als u het systeem iDIN van de banken gebruikt voor authenticatie kan uw bank in principe zien of en wanneer u inlogt bij een slijter of bij een psychiatrische kliniek. De banken beweren dat ze die informatie niet voor andere doeleinden zullen gebruiken, bijvoorbeeld bij beslissingen of u wel of niet een hypotheek krijgt. De decentrale architectuur van IRMA zorgt ervoor dat dit soort lastige vraagstukken helemaal niet optreden.

Bij idensys spelen dezelfde privacy problemen als bij iDIN: u moet eerst een inlogmiddel kopen bij een leverancier en u kunt daarna alleen maar via die leverancier online inloggen. Die leverancier komt dus ook precies te weten wanneer u waar inlogt.

Het IRMA systeem heeft niet zulke “privacy hotspots”. IRMA vereist wel dat er enige coördinatie is over hoe attributen en credentials georganiseerd worden en welke (publieke) cryptografische sleutels waar voor nodig zijn. Deze coördinerende rol wordt vervuld door de stichting Privacy by Design. De stichting kan echter op geen enkele manier zien wie welke attributen waar gebruikt.

Het verschil tussen een decentrale (IRMA) en centrale (niet-IRMA) opzet wordt hieronder nog eens beschreven.

overzicht

Duidelijk is dat in de niet-IRMA opzet de uitgever van attributen een “privacy hotspot” is die bij alle transacties een vinger in de pap heeft. Met IRMA toont u zelf uw eigen attributen, net zo als u zelf uw eigen paspoort kunt tonen, zonder bemoeienis van iemand anders. Dat is een heel fundamenteel verschil.

Uit de niet-IRMA plaatjes blijkt ook dat een kwaadaardige uitgever in principe kan doen alsof hij u is, zonder dat u dat tegen kunt houden. U hebt in deze opzet geen volledige controle over het gebruik van uw gegevens.

De stichting monopoliseert niet. Het IRMA systeem is open (source) en gratis beschikbaar en in principe voor iedereen te gebruiken. Ook andere partijen kunnen de coördinerende rol van de stichting vervullen.

De openheid van IRMA is belangrijk voor brede acceptatie. Er is geen sprake van commerciële “lock-in” en ook niet van afgedwongen vertrouwen. Iedereen kan en mag zien hoe IRMA werkt.

Het IRMA systeem sluit commerciële verdienmodellen zeker niet uit. Maar deze commerciële activiteiten moeten bovenop een open infrastructuur plaatsvinden, en niet daarbinnen. De internetprotocollen als TCP en IP zijn ook open, en vormen ook de basis voor commerciële activiteiten die gebruik maken van de open internet infrastructuur.

IRMA en idensys/iDIN kunnen goed naast elkaar bestaan. IRMA is het best te gebruiken voor toepassingen waar privacy een (grote) rol speelt, of waar je meer attributen nodig hebt dan de paar basis attributen die door idensys/iDIN geleverd kunnen worden. IRMA kan ook goed met “tijdelijke” attributen omgaan, zoals bijvoorbeeld een toegangskaartje voor een concert dat u online koopt. Zo’n kaartje kunt u dan als attribuut downloaden, bij de ingangscontrole van het concert tonen, en daarna uit uw telefoon verwijderen.

Naar boven

5. Wat zit er bij IRMA onder de motorkap?

Met iets meer technische details zal hier uitgelegd worden waarom IRMA privacy-vriendelijk en goed-beveiligd is. IRMA is gebaseerd op geavanceerde cryptografie, voor attribuut-gebaseerde credentials. Deze credentials zijn containers met daarin een aantal attributen, voorzien van een geldigheidsdatum en een digitale handtekening. De onderliggende cryptografie is gebaseerd op Idemix dat vanaf eind jaren negentig bij IBM in Zürich is ontworpen. De technologie is open. Er is uitgebreid over gepubliceerd in de wetenschappelijke literatuur. Dit geeft vertrouwen.

IBM stelt een implementatie van Idemix gratis beschikbaar. De stichting Privacy by Design heeft een andere, eigen, onafhankelijke, open source implementatie die door iedereen bekeken en gecontroleerd kan worden. Ook dit geeft vertrouwen, niet alleen in de juiste werking van het system, maar ook om te kunnen controleren dat er geen stiekeme achterdeurtjes in zitten. Deze eigen implementatie is gezamenlijk eigendom van de stichting en de Radboud Universiteit, waar in eerste instantie deze implementatie ontwikkeld is.

Zoals gezegd worden attributen in groepjes gecombineerd in een credential. Bijvoorbeeld, u kunt een credential hebben met de volgende attributen.

 • nationaliteit
 • geboorteplaats
 • geboortedatum

Zo’n credential kan bijvoorbeeld uitgegeven worden door de gemeente, of door de rijksoverheid, via mijnoverheid.nl. U kunt de verschillende attributen in zo’n credential los van elkaar, maar ook in verschillende combinaties tonen. In het voorbeeld kunt u laten zien wat uw nationaliteit is, zonder te onthullen waar of wanneer u geboren bent. In het engels heet dit selective disclosure.

De partij die credentials uitgeeft heet een uitgever. Bij de uitgifte zet de uitgever een zogenaamde blinde handtekening. Het resultaat daarvan is dat de uitgever na uitgifte van een credential niet kan nagaan waar dit credential gebruikt wordt, zelfs niet als de uitgevers samenspant met alle controleurs. De stichting heeft open source software beschikbaar voor het vervullen van zo’n uitgever rol.

De partij die een of meerdere attributen, uit een of meerdere credentials, controleert heet een controleur. Zo’n controleur controleert een aantal dingen:

 • zijn de attributen nog geldig (niet verlopen)?
 • klopt de digitale handtekening op de credentials, en daarmee de integriteit en de authenticiteit van de attributen?
 • zijn de credentials afkomstig van een uitgever die de controleur voldoende vertrouwt voor deze transactie?
 • indien er attributen uit meerdere credentials getoond worden: behoren ze tot dezelfde persoon.?

Ook voor deze controleur-rol heeft de stichting open source gratis software. Een webwinkel kan daarmee zelf attributen controleren. Kleinere webwinkels zullen die controle misschien liever aan andere derde partijen uitbesteden, net zoals ze betalingen vaak uitbesteden. Dat kan ook, maar is minder goed voor de privacy omdat deze externe controlerende partijen veel attributen te zien krijgen. Zo’n derde partij kan met deze dienst mogelijk geld verdienen.

Credentials zijn cryptografisch aan de telefoon, en aan elkaar, gebonden via een persoonlijke geheime cryptografische sleutel. Die geheime sleutel is cruciaal voor de beveiliging en dient goed beschermd opgeslagen te worden. Dat is moeilijk om op een telefoon te doen, omdat een telefoon ge-root of gehackt kan worden. Daarom wordt de geheime sleutel bij IRMA voor een klein, maar cruciaal deel buiten de telefoon opgeslagen op een zogenaamde keyshare-server. De IRMA PIN code wordt door de keyshare-server gecontroleerd. Alleen als die PIN klopt, zal de server meedoen en kunnen attributen getoond worden. De keyshare-server krijgt de attributen die je vrijgeeft niet te zien, en ook niet aan wie je ze vrijgeeft.

Deze geheime persoonlijke sleutel, en dus de medewerking van de keyshare-server, is nodig bij iedere IRMA-handeling zoals het ontvangen en tonen van attributen. Zolang mijn sleutel bij mij blijft, kunnen mijn attributen niet door anderen gebruikt worden. Daarmee zijn attributen niet overdraagbaar.

(Natuurlijk kan iemand zowel de eigen telefoon als de PIN van de IRMA app aan iemand anders geven. Dat is bijzonder onverstandig. Als u zoiets doet kan die ander zich als u voordoen, en allerlei nare dingen in uw naam doen, waarvoor u de rekening krijgt.)

Naar boven

6. Wat zijn attribuut-gebaseerde handtekeningen?

IRMA is primair een systeem voor attribuut-gebaseerde authenticatie: u kunt met IRMA selectief attributen van uzelf laten zien. Maar IRMA biedt nog meer, namelijk attribuut-gebaseerde digitale handtekeningen. Dit verkeert echter nog in experimentele fase.

Met een traditionele “natte” handtekening verklaart een ondertekenaar zich akkoord met de inhoud van het ondertekende document. Zo’n traditionele handtekening omvat typisch de naam van de ondertekenaar, het tijdstip van ondertekening, en de handgeschreven, eigen “krabbel”.

Een digitale handtekening is een toevoeging aan een digitaal document die alleen gegenereerd kan worden met de persoonlijke (cryptografische) sleutel van de ondertekenaar. Deze persoonlijke private sleutel is aan een persoon gebonden via een certificaat, waarin de bijbehorende public key opgenomen is. Digitale handtekeningen die aan bepaalde eisen voldoen worden wettelijk geaccepteerd.

Een groot nadeel van zowel traditionele als huidige digitale handtekeningen is dat ze weinig informatie geven over wie nu precies de handtekening zet, in welke rol.

Een attribuut-gebaseerde handtekening is een speciale digitale handtekening waarbij in de toevoeging aan het document ook een aantal attributen van de ondertekenaar opgenomen worden. Deze attributen zijn zichtbaar voor eenieder die de handtekening controleert. Zo kunt u bijvoorbeeld zien dat een bepaalde ziekteverklaring ondertekend is door een arts, via het “arts” attribuut, eventueel gecombineerd met de medische specialisatie of met het BIG nummer, als attribuut. Een ander voorbeeld is een verzoek van een burger aan de overheid, zeg over een vergunning, dat ondertekend is met het eigen BSN attribuut. Daarmee herkent de overheid direct dat dit verzoek daadwerkelijk van een bepaalde burger afkomstig is. Ook betaalopdrachten kunnen via een attribuut-gebaseerde handtekening gerealiseerd worden, door het rekeningnummer van de ondertekenaar als attribuut in de handtekening te stoppen.

Attribuut-gebaseerde handtekeningen worden door IRMA software ondersteund, vooralsnog in experimentele vorm. Deze vorm moet nog uitkristalliseren in toepassingen. Attribuut-gebaseerde handtekeningen vormen een nieuw concept met ongekende toepassingsmogelijkheden.

Naar boven

7. Wat zijn de nadelen van IRMA?

Het belangrijkste voordeel van IRMA is: de gebruiker beheert en controleert zelf zijn/haar eigen attributen. Maar dat is tegelijkertijd ook een nadeel: de gebruiker moet dat wel zelf actief doen. Dat vergt enige inspanning, en ook enig begrip van hoe het werkt en wat er precies gedaan moet worden.

Uw identiteit is een kostbaar bezit waar u ook in de digitale wereld zeer zorgvuldig mee om moet gaan. Dat moeten we met z’n allen nog leren. Met IRMA wordt duidelijk waar welke attributen van u voor nodig zijn. U moet die attributen eerst in uw telefoon zetten voordat u ze kunt gebruiken. En als attributen verlopen zijn moet u ze verversen. En als u uw telefoon vervangt, moet u uw attributen weer opnieuw ophalen voordat u weer online kunt inloggen. Dat is allemaal “gedoe” dat hoort bij een zorgvuldige omgang met uw digitale identiteit. IRMA geeft u zelf regie en helpt u erbij om net zo zorgvuldig in de online wereld met u IRMA app om te gaan als u in de offline wereld met uw paspoort omgaat.

Dit zijn (mogelijk) nadelen voor gebruikers. Een “systeem” nadeel van IRMA is dat er niet op de traditionele manier geld aan te verdienen is: IRMA gebruikers kunnen niet door attribuut uitgevers of geprofileerd worden, en er zijn ook geen centrale partijen die voor iedere authenticatie een prijs kunnen vragen. Voor gebruikers is dat misschien juist weer een voordeel.

Echter, met het IRMA ecosysteem is wel degelijk economisch levensvatbaar. Het uitgeven en controleren van attributen kan een commerciële dienst zijn, die door derde partijen tegen betaling uitgevoerd wordt. Ook kan voor de uitgifte van speciale attributen, bijvoorbeeld voor een bepaalde beroepsgroep, geld gevraagd worden van de IRMA gebruiker. Mogelijk zal de stichting Privacy by Design om de eigen activiteiten mogelijk te maken in de toekomst ook een prijs vragen, bijvoorbeeld per gebruiker een euro per jaar, voor een basis set attributen.

Naar boven

8. Hoe kan ik meedoen of bijdragen?

IRMA is een systeem dat van onderaf opgebouwd wordt en niet van bovenaf opgelegd. IRMA zal zich moeten bewijzen via overtuigende toepassingen. Daar wordt nu door verschillende partijen aan gewerkt.

Hecht u aan zorgvuldige privacy-vriendelijke omgang met uw klanten, gebruikers of patiënten, en heb je een goed idee voor een toepassing van IRMA, bijvoorbeeld bij u in de webwinkel of binnen uw organisatie, neem dan contact op met de stichting Privacy by Design. Wat de stichting kan doen is bijvoorbeeld:

 • adviseren bij de organisatie van attributen voor de beoogde toepassing;
 • adviseren bij het gebruik van de open source software van de stichting;
 • zonodig uitbreiden van deze software voor een optimale inzet bij deze toepassing; deze uitbreidingen zullen dan in principe ook als open source software voor anderen beschikbaar zijn.

De stichting zal voor dergelijke ondersteuning een nader te bepalen financiële bijdrage verwachten, om de eigen activiteiten in stand te houden. De stichting is een non-profit organisatie, zonder commerciële doelstelling.

Ook als u geen concrete toepassing voor ogen hebt, maar wilt bijdragen aan het IRMA gedachtengoed, door uw inzet of door een financiële bijdrage, staan wij open voor contact.

Naar boven